โรงเรียนบ้านนาไค้ :: อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://nakai.ac.th/nak Fri, 02 Oct 2020 10:59:46 ยินดีต้อนรับ นางสาวพลอยรวี อนุรักษ์ http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=21 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1601611186.jpg

โรงเรียนบ้านนาไค้ยินดีต้อนรับ นางสาวพลอยรวี  อนุรักษ์ ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ

1601611186
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=20 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600873722.jpg

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อำเภอปัว และอำเภอเมืองน่าน

1600873722
กิจกรรมค่ายวิชาการ 5 ฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสารทักษะและความรู้ http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=19 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600797372.jpg

22 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านนาไค้ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 5 ฐาน

1600797372
อบรมโรงเรียนสอนคิดและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=18 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600797290.jpg

อบรมโรงเรียนสอนคิดและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านนายาง อ.นาหมื่น

1600797290
กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นครั้งที่ 1 http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=17 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600652578.jpg

โรงเรียนบ้านนาไค้ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียน จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นครั้งที่ 1 สสส. เพื่อสงเสริมความอบอุ่นและปรับพื้นฐานให้เกิดความสุขในครัวเรือน

1600652578
ครูบุญชม ต๊ะติ๊บและครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=16 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600321214.jpg

 ครูบุญชม ต๊ะติ๊บ และครอบครัว ได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านนาไค้

1600321214
พัฒนาโรงเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=15 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1600139920.jpg

15 ก.ย. ผู้ปกครองนักเรียนระดมกำลัง และอุปกรณ์ช่วยกันพัฒนาบริเวณของโรงเรียนบ้านนาไค้

1600139920
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=14 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1599832930.jpg

โรงเรียนบ้านนาไค้ร่วมกับ อบต.บัวใหญ่ จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและอาชีพให้กับนักเรียนชั้น ป.5 - ม.3

1599832930
เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=12 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1593095061.jpg

โรงเรียนบ้านนาไค้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1593095061
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1/2563 http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=7 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1589518722.jpg

เนื่องจากสถานการโควิด 19 เราจึงต้องเรียนออนไลน์ เพราะการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ ทางโรงเรียนบ้านนาไค้จึงเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 

1589518722