โรงเรียนบ้านนาไค้ :: อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://nakai.ac.th/nak Thu, 25 Jun 2020 21:26:33 เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=12 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1593095061.jpg

โรงเรียนบ้านนาไค้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1593095061
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1/2563 http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=7 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1589518722.jpg

เนื่องจากสถานการโควิด 19 เราจึงต้องเรียนออนไลน์ เพราะการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ ทางโรงเรียนบ้านนาไค้จึงเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 

1589518722
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน http://nakai.ac.th/nak/?name=news&file=readnews&id=6 http://nakai.ac.th/nak/http://nakai.ac.th/nak/icon/news_1589274069.jpg

จากการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2563 ได้ผลลงคะแนนดังนี้
- จำนวนผู้ลงคะแนนเสียง 90 คน
- บัตรดี 83 ใบ
- บัตรเสีย 7 ใบ

1589274069