เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565


รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง

2.สูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง

4.รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว

5.สมุดรายงาน ปพ.1 ปพ.6 ปพ.8  (ระดับ ประถม-มัธยม)

เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ชั้น อายุ กำหนดอายุ
อนุบาล 2 อายุ  4  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2561
ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ  6  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2559
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ  12  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2553

สมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านนาไค้

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (วัน-เวลาราชการ)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 084-369-0155

Facbook : www.facebook.com/nakainan

 

 


[post: 24 มกราคม 2565 12:45:56] [view: 382]

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2023 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.