บุคลากรทางการศึกษา


     นายฐิติ เชียงรินทร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชำนาญการพิเศษ

 นางวรรณทิสา ไชยทะมาตร

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

 นางสาวกรกมล ทองเปี้ย

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

 นางวิมลพรรณ แก้วกันทา

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

 นางทับทิม ถาทิพย์

ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 นางสาวพนัดดา ขันเชียง

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

 นายรักษ์ศิลป์ ตาแก้ว

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

 นางสาวสุดาวัลย์ ปุกคาม

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

 นางสาววิภารัตน์ จักทร

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

 นางธิดารัตน์ ศิริยศ

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางสาวนลินนิภา ปั๋นจา

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 นายแมนสรวง สุทธการ

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางสาวพลอยรวี อนุรักษ์

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 นางสาววราภรณ์ ยศกันโท

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

 นางสาวสุพิชญนันท์ เชียงทา

ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางชนนิกานต์ วุฒิ

ครูธุรการ

 

 นางสาวสุรีฉาย ใจดำ

ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

 นางสาวพัทธมน อุ่นวันดี

ที่ปรึกษา-เทคโนโลยี

 

 

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2022 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.