คณะกรรมการสถานศึกษา


รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาไค้

1. นายกิตติศักดิ์  กิตติพิบูลศักดิ์...........ประธานกรรมการ
2. คุณขวัญกมล  อินสบหลม................ผู้ทรงคุณวุฒิ(รองประธาน)
3. คุณกชพรรณ  ปรือปรัง.....................ผู้แทนผู้ปกครอง
4. นางสาวกรกมล ทองเปี้ย..................ผู้แทนครู
5. คุณสมเร็จ  มามาตร.........................ผู้แทนองค์กรชุมชน
6. คุณขวัญดาว  อักษรแปง..................ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ร.ต.อ.ทินรัตน์  เทียมนโรดม.............ผู้แทนศิษย์เก่า
8. คุณพัฒนา  สีต๊ะ..............................ผู้แทนองค์กรศาสนา
9. ผู้อำนวยการโรงเรียน.......................กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านนาไค้

1. นายสุพรรณ   แก้วกันทา..................ประธานชมรม  ตัวแทนผู้ปกครองชั้น ม.2
2. นายจำเริญ    สอนใจ.......................รองประธาน       คนที่ 1
3. นางกชพรรณ ปรือปรัง.....................รองประธาน       คนที่ 2
4. นายสุรเดช ปันสอน.........................กรรมการ  ตัวแทนผู้ปกครองชั้น ม.3
5. นางอนงค์ ปันสอน..........................กรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองชั้น ม.1
6. นางขวัญกมล อินสบหลม................กรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองชั้น ป.6
7. นางเหลี่ยม โป่งคำ..........................กรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองชั้น ป.5
8. นายวิชาญ ใจคำ.............................กรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองชั้น ป.4
9. นายศรีวน  ก้อนสันทะ......................กรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองชั้น ป.3
10. นางสาวสุรัสดา ปรือปรัง.................กรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองชั้น อนุบาล 3
11. นางผุสดี ต๊ะใจ..............................กรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองชั้น อนุบาล 2
12. นางมยุรี พรมอ้น...........................เลขานุการ   ตัวแทนผู้ปกครองชั้น ป.2
13. นางอรทัย ต๊ะติ๊บ...........................รองเลขานุการ  ตัวแทนผู้ปกครองชั้น ป.1

คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาไค้

1. พระมหาเผด็จ  อตฺตทีโป..................ประธาน
2. คุณปิยสิทธิ์  อิ่นธิ............................รองประธานคนที่ 1
3. คุณศิริวัฒน์  ต๊ะจา...........................รองประธานคนที่ 2
4. คุณศราวุธ  พรมอ้น..........................รองประธานคนที่ 3
5. ร.ต.อ.ทินรัตน์  เทียมนโรดม..............เลขานุการ
6. คุณขวัญกมล  อินสมหลม.................รองเลขานุการคนที่ 1
7. คุณกรพรรรณ  ปรือปรัง.....................รองเลขานุการคนที่ 2
8. คุณเจษฎาภรณ์  ต๊ะติ๊บ.....................รองเลขานุการคนที่ 3
9. คุณมณีพรรณ  กองสอน....................เหรัญญิก
10. คุณบัวหลั่น  ก้อชนะ.......................ผู้ช่วยเหรัญญิกคนที่ 1
11. คุณสมเร็จ  มามาตร........................ผู้ช่วยเหรัญญิกคนที่ 2
12. คุณเอกชัย  ก้อนสันทะ...................ปฏิคม
13. คุณนิชนันท์  สุนันต์........................ปฏิคม
14. คุณละม้าย  ต๊ะติ๊บ..........................ปฏิคม
15. คุณกาศ  กองแก้ว..........................ปฏิคม
16. คุณวยุรี  พรมอ้น............................ปฏิคม
17. คุณปรานอม  อินแสง......................ปฏิคม
18. คุณพัฒนา  สีต๊ะ.............................ปฏิคม
19. ผอ.โรงเรียนบ้านนาไค้....................ที่ปรึกษา
20. คณะครูโรงเรียนบ้านนาไค้ที่เกษียณอายุราชการ...ที่ปรึกษา
21. คุณอภิชาติ  วังเขียว.......................ที่ปรึกษา
22. ผู้ใหญ่บ้านนาไค้............................ที่ปรึกษา
23. ผู้ใหญ่บ้านนาแดง..........................ที่ปรึกษา
24. ผู้ใหญ่บ้านต้นม่วง..........................ที่ปรึกษา
25. ส.อบต.บ้านนาไค้...........................ที่ปรึกษา
26. ส.อบต.บ้านนาแดง.........................ที่ปรึกษา
27. ส.อบต.บ้านต้นม่วง.........................ที่ปรึกษา
28. ตัวแทนศิษย์เก่าทุกรุ่น.....................กรรมการ

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2022 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.