ประวัติ


ประวัติโรงเรียนบ้านนาไค้

            โรงเรียนบ้านนาไค้ แยกออกจากโรงเรียนบ้านอ้อยมาชั่วคราว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ณ บ้านนาแดง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทะ มี นายสม ธีระมูล เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2487 นายสม ธีระมูล ถึงแก่กรรม นายนันท์ ทองคำ ได้มาดำรงตำแหน่งแทน ในปี พ.ศ. 2489  นายนันท์  ทองคำได้ลาออกจากราชการ นายณรงค์  อาจสาร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน และในปี พ.ศ. 2491 นายณรงค์  อาจสารได้ย้ายออกไป นายแฝง  โนอินทร์ ได้ย้ายมาดำรงครูใหญ่แทน

ในปี พ.ศ. 2495 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้จำนวน 5,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนพิเศษกึ่งถาวร  1 หลัง และในปี พ.ศ. 2506 นายแฝง  โนอินทร์  ได้ลาออกจากทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายนิวัฒน์  โนอินทร์ มาดำรงตำแหน่งแทน

ในปี พ.ศ. 2514 นายนิวัฒน์  โนอินทร์  พร้อมด้วยนายเลิง  ก้อนสันทะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านนาไค้และคณะกรรมการการศึกษา จึงได้ย้ายอาคารจากที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่เนินป่า ทสงทิศตะวันตกของสถานที่เดิม ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่ามีเนื้อที่จำนวน 17 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา และ ได้ทำการรางวัดจับจองขึ้นทะเบียนเป็นของโรงเรียนตามหนังสือที่ นส. 3  เลขที่  325  เล่มที่ 4 ก หน้า 25 เลขที่ 73 หมายเลข 5154 แผ่นที่ 132 และในปีเดียวกัน ทางราชการจัดสรรงบประมาณมาให้จำนวน 50,000 บาท สมทบกับอาคารเรียนหลังเดิมสร้างเป็นอาคารเรียนแบบ 014 ในปี พ.ศ.  2516 ได้รับจัดสรรงบประมาณอีกจำนวน 120,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข และได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท

ในปี พ.ศ.2517 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง  เป็นเงิน 35,000 บาท และในปี พ.ศ 2518 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 270,000 บาทเพื่อสร้างอาคารแบบ ป1ก. เป็นจำนวนเงิน 150,000บาท

พ.ศ. 2520 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู หลังที่ 3 จำนวนเงิน 76,000 บาท และกรรมการปกครอง ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 270,000 บาท เพื่อสร้างอาคารแบบ ป1ก. ตึก ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณ จำนวน 280,000 บาท เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 1 หลัง

ในปี พ.ศ. 2525 นายนิวัฒน์  โนอินทร์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย และนายจันทร์  ปินศิริ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ในปี พ.ศ. 2526  นายจันทร์  ปินศิริ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายกฤษฎา  เจริญชัย มาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อปี พ.ศ 2528  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสปช.จำนวน 300,000 บาท ขุดบ่อเลี้ยงปลา เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

ในปี พ.ศ. 2530 นายกฤษฎา  เจริญชัย ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสันทะ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้ นายจันทร์  ปินศิริ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน ในปีเดียวกัน ทางราชการ กรมประมง จัดสรรงบประมาณให้ 100,000 บาท เพื่อขุดลอกบ่อเลี้ยงปลา และปล่อยลุกปลาจำนวน 10,000 ตัว ในปี พ.ศ.2533 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนเข้าโครงการ กศ.พช. จำนวน 100,000 บาท และในปี พ.ศ. 2534 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอลจำนวน 100,000 บาท ตามแบบสนาม พ.1

30 กันยายน 2538 นายจันทร์  ปินศิริ เกษียณอายุราชการ และแต่งตั้งให้ นายสุพัฒน์  แสนวงศ์มาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2538 และในเดือนมิถุนายน 2539 นายปวง ต๊ะใจ และครอบครัว ได้บริจาคเงิน 30,000บาท เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยถมดินเพิ่มเติมทางทิศตะวันออก ของสนาม ใช้ดิน 3,000 ลูกบาศก์เมตร และช่วยจัดสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียน  ราคา 10,000 บาท ต่อมาเดือนสิงหาคม 2539 ญาตินายปัน สิทธิโน ผู้ถึงแก่กกรมได้สร้างโรงครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000บาท และในเดือนกันยายน 2539 ทางโรงเรียนได้รับจัดเข้าโครงการปฎิรูปการศึกษา โดยจัดงบปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์ ในปีเดียวกันทางราชการได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาพร้อมได้รับการสนับสนุนโครงการไทยคม จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดน่าน ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษา ได้ช่วยกันจัดสร้างโรงเก็บรถ ของครูและนักเรียน 1 หลัง 8 ช่องรถ งบประมาณ 24,000 บาท คณะครูบริจาคสังกะสีมุงหลังคา ในเดือนตุลาคมครอบครัวของ นายนิวัฒน์  โนอินทร์ พร้อมบุตรหลานบริจาคอุปกรณ์สร้างเสาธงผู้ปกครองนักเรียนเป็นแรงงาน งบประมาณ 25,000 บาท

                พ.ศ. 2540 ครอบครัวและญาติของคุณหมอสำเภา  ใจคำ ผู้ล่วงลับได้บริจาคอุปกรณ์ก่อสร้างต่อเติมใต้ถุนบ้านพักครูหลังที่ 1  ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 งบประมาณ 20,000บาท

                พ.ศ. 2541 คณะครู ครอบครัวคุณนงเครือ อุดใจพร้อมผู้ปกครองนักเรียน กรรมการโรงเรียนได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เป็นเงิน50,000 บาท จัดสร้างถังเก็บประปาโรงเรียน ขนาดความสูง 7  เมตร ความจุ 2.36 ลูกบาศก์เซนติเมตร

            พ.ศ.2542 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรร งบประมาณ สร้างอาคารเรียน ตึก 2 ห้องเรียน โดยทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเป็นผู้จัดจ้าง เป็นเงิน 380,000 บาท คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการโรงเรียนที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินสร้างรั้วอิฐบล็อก ความยาว 130 เมตร ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน รวมเป็นเงิน 45,000บาท และทางราชการจัดสรรงบประมาณ มิยาซาวา ให้ทางโรงเรียน ดำเนินการจัดจ้างสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1ที่  เป็นเงิน 280,000 บาท คุณพวงทอง ศิริรัตน์พิริยะ  สร้างห้องพักครูเวร 1 ห้อง งบประมาณ 40,000 บาท

                พ.ศ. 2543 คณะครูผู้ปกครองนักเรียน กรรมการโรงเรียน ศิษย์เก่า ร่วมกันจัดสร้างรั้วอิฐบล็อกต่อจากเดิม ความยาว 63 เมตร เป็นเงิน 54,000บาท และมีผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาไค้ ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านนาไค้  คุณพัฒนา  สีต๊ะ นายมา  จันทร์วงศ์ และศิษย์เก่าร่วมกัน จัดสร้างซุ้มหน้าโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท

                พ.ศ. 2544  คณะครูศิษย์เก่า ม.3 รุ่นที่ 5 ได้บริจาคทุนทรัพย์สร้างประตูเหล็กเปิด ปิด ทั้ง 2 ด้านของโรงเรียน มูลค่า 12,000 บาท

                พ.ศ. 2545 เดือนมิถุนายน ผู้ปกครองนักเรียนคณะครู กรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร  ภายในโรงเรียน มูลค่า 34,500 บาท

               พฤศจิกายน 2546 ผู้ปกครอง คณะครุ ได้ร่วมบริจาคแรงกายและทุนทรัพย์ สร้างห้องฝึกอาชีพชั่วคราวขนาด 6x12 เมตร 1 ห้อง  มูลค่าประมาณ 14,000บาทต่อจากอาคารตึก ป.1ก พร้อมให้นักเรียนฝึกงานอาชีพ งานเชื่อมต่อเติม โครงเหล็กหน้าห้องคอมพิวเตอร์ของอาคารแบบ ป.1 ก ตึก 1ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนพิเศษพิมพ์ดีดมูลค่าประมาณ24,000 บาท

                กุมภาพันธ์ 2547 ผู้ปกครองและคณะครู ได้รับบริจาคเงินสร้างอาคาร สนามมวย 1 หลังมูลค่าประมาณ 65,000บาท ไว้เป็นการถาวร

               มีนาคม 2547 คณะครู ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สร้างห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง 1 ที่นั่ง มูลค่าประมาณ 22,000บาท เพื่อเป็นห้องน้ำสำหรับครูและแขกผู้มาเยือน

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2022 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.