วิสัยทัศน์ คำขวัญ พันธกิจ


วิสัยทัศน์  (Vision)
        “ปลูกฝังวินัย ใส่ใจวิชาการ สร้างฐานเครือข่าย กระจายโอกาสทางการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมเทคโนโลยี สืบวิถีคนน่าน ผสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

คำขวัญของโรงเรียน

        ทักษะดี วิชาการเก่ง เคร่งวินัย อนามัยแข็งแรง

พันธกิจ  (Mission)
       1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
       2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       3) ส่งเสริม สืบต่อศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีคนน่านควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
       4) ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา กระจายโอกาสสร้างความเสมอภาค และสานพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
เป้าประสงค์ (Goal)
       1) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
       2) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร่วมรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีของคนน่าน รักษ์ถิ่นเกิด ร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
       3) ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
       4) ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
       5) ครูและบุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเป็นครูมืออาชีพและทำงานมุ่งเน้นผลสมฤทธิ์
       6) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       7) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
       8) โรงเรียนเป็นสถานศึกษาของชุมชนเพื่อชมชน มีการสานพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

ภาพความสำเร็จ

       ผู้เรียน
        เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่สันติ รักสามัคคี เสียสละ กตัญญู รู้งาน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2023 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.