รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566


รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง

2.สูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง

4.รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว

5.สมุดรายงาน ปพ.1 ปพ.6 ปพ.8 (ระดับ ประถม-มัธยม)

เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

อนุบาล 2

รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2562

อนุบาล 3

รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2561

ประถมศึกษาปีที่ 1

รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา (อ.3)

สมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านนาไค้

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (วัน-เวลาราชการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 081-998-6337

Facbook : www.facebook.com/nakainan


[post: 5 มกราคม 2566 14:05:37] [view: 26]

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2023 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.