OIT REPORT

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ
O17 E–Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

โรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์: 084-369-0155

อีเมล: admin@nakai.ac.th

Bannakai School

Bannakai Moo.5 Tambon BuaYai,Na Noi,

Nan Primary Education Service Area Office 1

Nan, Thailand 55150

Telephone: 084-369-0155

E-mail: admin@nakai.ac.th

Copyright © 2023 BANNAKAI SCHOOL, All rights reserved.